Grafische Groep Matthys

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor alle offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen van de Grafische Groep Matthys, tenzij een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst hiervan afwijkt.

ARTIKEL 1

Alle facturen van de Grafische Groep Matthys zijn betaalbaar te Turnhout, netto op de vervaldag. De uitgave van wissels of kwitanties beoogt geen afwijking van deze bepaling.

ARTIKEL 2

Voor elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 14 % worden gevorderd, te rekenen vanaf de vervaldag.

ARTIKEL 3

Daarenboven zal bij niet betaling ten gevolge van nalatigheid of slechte wil het faktuurbedrag ambtshalve en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, met 10 % worden vermeerderd, met een minimum van 25,- euro, ten titel van conventioneel strafbeding. Deze clausule is zonder enige nadelige betekenis van artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek.

ARTIKEL 4

Alle verzendingen gebeuren op risico van de koper.

ARTIKEL 5

Alle offerten van de Grafische Groep Matthys zijn zonder verbintenis. Zij worden gegeven onder voorbehoud van nazicht der te reproduceren originelen. Veranderingen aan teksten en modellen, achteraf door de klant verlangd, worden afzonderlijk aangerekend.

ARTIKEL 6

Alle ontwerpen, tekeningen, retouchen en proeven worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn te betalen, ook wanneer geen bestelling voor drukwerk zou volgen. Proeven worden enkel geleverd als de klant er uitdrukkelijk om vraagt.

ARTIKEL 7

Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke programmatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de klant die de Grafische Groep Matthys tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 8

Het uitvoeren, onder welke vorm ook, van een voorgelegd werk, geschiedt uitsluitend op risico van de besteller. De Grafische Groep Matthys wijst derhalve iedere verantwoordelijkheid af, inzake gebeurlijke vervolgingen wegens namaak of auteursrechten, bij het vervaardigen van tekeningen en drukvormen. De persoon die de bestelling doet wordt geacht het recht verworven te hebben van de eigenaar van het model of de houder van het auteursrecht.

ARTIKEL 9

Alle bestellingen die worden overgemaakt voor rekening van een derde, ook indien ze aan deze laatste moeten gefaktureerd worden, verbinden de besteller, die verantwoordelijk is voor de betaling, indien de derde in gebreke blijft.
De besteller mag zich niet beroepen op een betwisting met een derde om een betaling te weigeren.

ARTIKEL 10

De leveringstermijn is enkel aanduidend, en het niet nakomen van deze termijn kan in geen geval een korting op de prijs of een vernietiging van de bestelling met zich mee brengen of evenmin een eis tot schadevergoeding tot gevolg hebben.
De Grafische Groep Matthys kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de planning ontstaan door het in gebreke blijven van zijn leveranciers.

ARTIKEL 11

In geval de klant materiaal ter beschikking stelt, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de planning.
Voor gebeurlijke schade of verlies van originelen, voorwerpen, drukvormen en computerbestanden die aan de klanten toebehoren en bij de Grafische Groep Matthys in bewaring gelaten worden, wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen. Elk risico kan evenwel door een verzekering worden gedekt indien de klant zulks schriftelijk vraagt, doch de premie dient aan de klant aangerekend te worden.

ARTIKEL 12

Alle ontwerpen, door de Grafische Groep Matthys opgemaakt, ook op uitdrukkelijke vraag van de klant, blijven bezit van de eerstvernoemde firma. De klant kan hierop geen enkele aanspraak maken.

ARTIKEL 13

Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de Grafische Groep Matthys er niet toe gehouden zetsels, clichés, films, ontwerpen, tekeningen, foto’s, digitale bestanden, kapvormen, enz. te bewaren.

ARTIKEL 14

Klachten op de kwaliteit of de vorm van uitvoering dienen te geschieden binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen. Alle andere gebeurlijke klachten dienen te geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen voornoemde termijnen.

ARTIKEL 15

In geval van gebeurlijke vergissing, dewelke de Grafische Groep Matthys ten laste kan worden gelegd, is hun verantwoordelijkheid beperkt tot het hermaken van het drukwerk. In voornoemd geval wordt het niet betalen van een factuur niet aanvaard. In eerste instantie moet de Grafische Groep Matthys de mogelijkheid krijgen om hun fout recht te zetten. Een korting kan wel bepaald worden, maar dan slechts in onderling overleg.
De Grafische Groep Matthys kan eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld voor bijkomende schade onder welke vorm ook.

ARTIKEL 16

De klant moet zelf de geleverde bestanden nakijken alvorens te drukken. In geen geval kan de Grafische Groep Matthys verantwoordelijk gesteld worden voor drukwerk uitgevoerd met gebrekkige of verkeerd vervaardigde bestanden. Wijzigingen aan bestanden, door de klant gevraagd, vallen steeds onder zijn risico. Voor dergelijke veranderingen moet de klant een uitdrukkelijke en schriftelijke opdracht geven.

ARTIKEL 17

De klant staat in voor de correctie van de aan hem toe te schrijven fouten. Wijzigingen, van welk aard ook, worden de klant extra in rekening gebracht. Dit geldt ook voor machine stilstanden in afwachting van een goedkeuring. De mondeling of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de klant.

ARTIKEL 18

De bestellingen moeten schriftelijk worden gedaan en alle nodige gegevens bevatten. Indien de bestelling mondeling gebeurt moet de leveringsnota of de factuur van de Grafische Groep Matthys aangezien worden als de vervanging van een schriftelijke bestelling.

ARTIKEL 19

Bij gebeurlijke geschillen is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd. Dit geldt ook wanneer wissels worden geaccepteerd en wanneer het gaat om inning van wissels.