Grafische Groep Matthys

Privacy verklaring

GRAFISCHE GROEP MATTHYS neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

Wij vragen u om ons privacy beleid door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten.

Dit privacy beleid is van toepassing op al onze klanten en prospecten, sollicitanten, (kandidaat) leveranciers, aanvragers van voorstel tot advies of prijsopgave en op alle bezoekers en gebruikers van onze website en onze aanwezigheid op sociale media.

Door bij ons prijs of advies aan te vragen, door deze website, sociale media of (eventuele) mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de producten en diensten aangeboden door GRAFISCHE GROEP MATTHYS, door bij ons te solliciteren, door bij ons te leveren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop GRAFISCHE GROEP MATTHYS persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is GRAFISCHE GROEP MATTHYS Muizenvenstraat 5, 2300 Turnhout met ondernemingsnummer 0422.157.856.

2. Veiligheid

GRAFISCHE GROEP MATTHYS hecht belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. Wij doen extra inspanningen om technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

3. Verzameling van gegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna ‘gegevens’). Uw ‘gegevens’ kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:
u een (online) formulier invult
u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door GRAFISCHE GROEP MATTHYS, al dan niet online
u gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online
een bestelling wordt goedgekeurd en verstuurd
u zich abonneert op een nieuwsbrief
u vrijwillig uw CV doorstuurt, u tijdens beurzen e.d. vrijwillig uw gegevens nalaat
u deelneemt aan enquêtes
enzovoort….

GRAFISCHE GROEP MATTHYS kan uw ‘gegevens’ rechtsreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven. GRAFISCHE GROEP MATTHYS verzamelt volgende categorieën van ‘gegevens’:

administratieve gegevens,
contactgegevens,
gegevens over uw aankopen of leveringen,
gegevens aangeleverd door derden.

4. Verwerkingsdoeleinden

Het aanbieden of afnemen van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden of afgenomen diensten. Om die reden kan het zijn dat GRAFISCHE GROEP MATTHYS uw ‘gegevens’ verwerkt om zijn aanbod of afname van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw ‘gegevens’ gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Indien u via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven en producten en diensten kan u hier uw toestemming voor geven. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons.

Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt of die u aanlevert en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, b.v. het leveren van uw bestelling, opvolgen van offerte-aanvragen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit,…. In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan GRAFISCHE GROEP MATTHYS u contacteren, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. U kan op diverse manieren door GRAFISCHE GROEP MATTHYS gecontacteerd worden, o.a. per mail, per post, …..

Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door GRAFISCHE GROEP MATTHYS voor commerciële doeleinden, kunt u ons deze beslissing meedelen op het volgende adres:

GRAFISCHE GROEP MATTHYS
Muizenvenstraat 5
2300 Turnhout
Tel: +32 14 42 27 26
Mail: info@groepmatthys.com

5. Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van de GRAFISCHE GROEP MATTHYS binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met GRAFISCHE GROEP MATTHYS verbonden zijn, zijnde Postfly. GRAFISCHE GROEP MATTHYS garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zal GRAFISCHE GROEP MATTHYS uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming tenzij GRAFISCHE GROEP MATTHYS daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij engageren ons ertoe de verworven gegevens onder geen enkel beding door te verkopen aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Leveranciers en onderaannemers waarop GRAFISCHE GROEP MATTHYS beroep doet zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze website, bedrijven die instaan voor leveringen, consultants, marketing bureaus, … teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw ‘gegevens’ veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en niet kenbaar maken aan derden.

6. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

7. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@groepmatthys.com
Voor uw volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de privacy commissie (commission@privacycommission.be) indien GRAFISCHE GROEP MATTHYS niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw gegevens of uw aanvraag weigert. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door GRAFISCHE GROEP MATTHYS uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

8. Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

9. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, deze maken het mogelijk uw computer te herkennen als u verbinding maakt met onze website. U kan hiermee niet persoonlijk geïdentificeerd worden. U kan cookies weigeren via de browserinstellingen, maar dan kan u niet langer genieten van alle functies op de website.

10. Wijzigingen

GRAFISCHE GROEP MATTHYS behoudt zich het recht haar privacy beleid te wijzigen. Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 26.07.2023.

Bedrijfsgegevens :
Firmanaam: GRAFISCHE GROEP MATTHYS

Maatschappelijke zetel:
Muizenvenstraat 5
2300 Turnhout
BTW 0422.157.856
Website: www.groepmatthys.com
Contact: Tel: +32 14 42 27 26
E-Mail: info@groepmatthys.com